• آخرین بروز رسانی : 1400/07/20

اساسنامه سازمان انتقال خون ايران

 

اساسنامه سازمان انتقال خون ايران مصوب 2 خرداد 1363

ماده 1-سازمان انتقال خون ايران كه در اين اساسنامه اختصاراً سازمان ناميده مي‌شود، وابسته به وزارت بهداري و داراي شخصيت حقوقي مستقل است كه امور آن طبق ضوابط اين اساسنامه، مقررات عمومي دولت و ساير مقررات مربوطه بصورت غير انتفاعي اداره مي‌شود.

ماده 2-وظايف و اختيارات سازمان عبارت است از :

·         ترغيب و گرد آوري داوطلبان اهداء خون

·         اجراي برنامه‌هاي آموزشي جهت آگاهي مردم به امر اهداء خون

·         گسترش شبكه خون رساني در سراسر كشور

·         ايجاد واحدهاي سيار و پايگاه‌هاي محلي در مناطق مختلف شهرها براي خونگيري

·         انجام آزمايشات ايمني و گروه‌بندي براي آماده كردن خون و فرآورده‌هاي آن

·         توزيع خون و فرآورده‌هاي آن به مراكز بهداشتي، درماني، بيمارستان‌ها و ساير سازمان‌ها و موسسات

·         توليد فرآورده‌هاي مختلف خوني ( پلاسمايي و سلولي و مشابه ) با تعريف و تعيين وزارت بهداري

·         تهيه و تنظيم و اجراي برنامه‌هاي آموزشي مورد نياز گروه پزشكي و وابسته پزشكي در محدوده تكاليف سازمان بر طبق ضوابط و مقررات آموزشي كشور

·         پژوهش هاي علمي در زمينه تعيين و تكميل روشهاي مناسب براي تهيه فرآورده هاي خوني و پلاسمائي، پژوهشهاي اختصاصي در زمينه هاي ايمونو هماتولوژي، ايمونوشيمي و شيمي پروتئين‌ها و زمينه‌هاي وابسته و انجام تحقيقات باليني و پايه

·         گروه بندي نسوج براي پيوند اعضاء و انتقال گلبولهاي سفيد

·         تشخيص اختلالهاي انعقاد خون

·         تعيين شرايط استاندارد براي جمع‌آوري، نگهداري خون و فراكسون‌هاي پلاسما، وسايل مورد مصرف، صدور كارت و شرايط پزشكي مجاز براي اهداء خون

·         تشويق مادي و معنوي داوطلبان اهداء خون و پلاسما براي همكاري آنها و تهيه  بعضي فرآورده‌ها

 

ماده 3–حوزه فعاليت سازمان در سراسر كشور است و مركز اصلي آن در تهران و داراي واحدهاي سازماني مناسب (نظير پايگاه‌هاي منطقه‌اي، اقماري و بيمارستاني و مراكز تهيه و توزيع و يا واحدهاي مناسب) در شهرستان‌ها خواهد بود.

ماده 4- تهيه، تامين و توزيع خون براي مصرف كننده در سراسر كشور رايگان مي‌باشد.     

تبصره–در غير موارد اورژانس سازمان مي‌تواند اعطاي خون را به بيمار مشروط به جايگزيني تمام يا قسمتي ازخون مصرف شده توسط بستگان سالم بيمار بنمايد. چنانچه بـيمار به هـرنـحوي احـتياج به خون داشـته و فاميـلي هم نداشته باشد، جايگزيني خون مطرح نخواهد بود.   

ماده 5-  سازمان داراي اركان ذيل مي‌باشد:

شوراي‌عالي سازمان

مدير عامل

ماده 6-شوراي‌عالي سازمان مركب از پنج نفر مي‌باشند كه از ميان متخصصين مربوطه گروه پزشكي با اطلاعات و سوابق كافي در مسائل مربوط به انتقال خون براي مدت سه سال انتخاب مي‌گردند و انتخاب مجدد آنها پس از انقضاي مدت نيز بلامانع است.

تبصره 1–عزل و نصب اعضاي شوراي‌عالي بعهده وزير بهداري مي‌باشد.

تبصره 2–جلسات شوراي‌عالي با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشكيل مي‌شود و تصميمات با اكثريت مطلق اعضاء شورا معتبر خواهد بود.

تبصره 3ـميزان دستمزد اعضاي شوراي‌عالي كه كارمند شاغل دولت نباشند از طرف شوراي حقوق و دستمزد سازمان امور اداري و استخدامي كشور تعيين خواهد شد.

ماده 7 –وظايف شوراي‌عالي سازمان:

الف- تصويب خط مشي و برنامه عمليات آتي سازمان

ب – رسيدگي و تصويب برنامه و بودجه ساليانه سازمان

پ – رسيدگي و اظهار نظر نسبت به گزارش عمليات سالانه سازمان

ت – بررسي تشكيلات سازمان و پيشنهاد آن به سازمان امور اداري و استخدامي كشور

ج– تعيين نوع و تعرفه خدمات و فرآورده‌هاي سازمان براي فروش بجز خون كامل

چ- اتخاذ تصميم و صدور اجازه تاسيس واحدهاي عملياتي سازمان در استان‌ها و شهرستان‌ها

د- تهيه و تدوين آيين‌نامه‌هاي مربوط به طرز كار شوراي‌عالي و امور انتقال خون موسسات درماني، آموزشي و پژوهشي در زمينه ايمونوهماتولوژي و انتقال خون و نيز روش‌هاي جمع‌آوري، نگهداري و پخش و استفاده از خون و فرآورده‌هاي سلولي و پلاسمايي اين آيين‌‌‌نامه‌ها و شرايط پس از تصويب وزير بهداري لازم الاجرا است

ه– رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد گزارش‌ها، پيشنهادات و ساير اموري كه مدير عامل در شوراي‌عالي مطرح مي‌سازد.

ماده 8-مديرعامل از بين افراد شوراي‌عالي و با راي اعضاي اين شورا انتخاب و با حكم وزير بهداري منصوب مي‌گردد عزل مدير عامل به پيشنهاد شوراي‌عالي و با حكم  وزير انجام خواهد گرفت.

ماده 9–مديرعامل بالاترين مقام اجرايي سازمان است و مسئول اجراي برنامه‌هاي سازمان با رعايت كامل ضوابط و روش‌هاي اجرايي تعيين شده توسط شوراي‌عالي است و در اداره امور سازمان در حدود قانون راجع به تشكيل سازمان انتقال خون و اين اساسنامه و ضوابط اداري و مالي و استخدامي و ساير مقررات مربوطه داراي اختيار تام مي‌باشد.

ماده 10-مديرعامل نماينده قانوني سازمان در قبال اشخاص حقيقي و حقوقي است و مي‌تواند در كليه مراجع قانوني باحق انتخاب وكيل يا نماينده اقدام كند. 

ماده 11– سازمان داراي ذيحساب منصوب از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي خواهد بود. وظايف و اختيارات ذيحساب همان است كه در قانون محاسبات عمومي و ديگر مقررات مربوطه پيش بيني شده است.

ماده 12–چنانچه موارد مقرر در بند د ماده هفت از طرف موسسات درماني و بهداشتي رعايت نشود، سازمان بايد بلافاصله از ادامه فعاليت واحد متخلف در سازمان مربوطه جلوگيري نموده و مراتب را به مراجع ذيصلاح قانوني اعلام نمايد.

تبصره–ماموران سازمان مجازند از بانك‌هاي خون كليه مراكز بهداشتي درماني، بازديد بعمل آورده و موسسات مذكور در اين رابطه ملزم به همكاري با آنان مي‌باشند.

ماده 13-سازمان از نظر مقررات مالي و معاملاتي و استخدامي تابع جميع مقررات استخدامي سازمان‌هاي منطقه‌اي بهداري استان‌ها مي‌باشد.

ماده 14–تشكيلات و پست‌هاي سازمان جديد از طرف سازمان تهيه و پس از تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور از تاريخ تصويب قانون تشكيل سازمان انتقال خون (15/7/1361) بمورد اجراء گذاشته خواهد شد تا زماني‌كه تشكيلات و پست‌هاي سازماني جديد به تصويب نرسيده است تشكيلات و پست‌هاي قبلي بقوت خود باقي خواهد بود.

تبصره 1–كليه كاركنان سازمان كه در تاريخ تصويب اين اساسنامه در خدمت سازمان مي‌باشند بر اساس مقررات استخدامي مورد عمل سازمان‌هاي منطقه اي بهداري استانها به مستخدم ثابت تبديل وضع مي‌يابند.

تبصره 2–نحوه تطبيق كاركنان سازمان با آيين نامه استخدامي موردعمل سازمان‌هاي منطقه اي بهداري استان‌ها طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين اساسنامه توسط سازمان تهيه و پس از تاييد وزارت بهداري و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به مورد اجراء گذارده خواهد شد.

ماده 15–منابع مالي سازمان بشرح زير است:

1 – اعتبارات مصوب در بودجه كل كشور

2 – كمك و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي

3 – درآمدهاي حاصل از انجام خدمات و فروش فرآورده هاي سازمان

تبصره 1– كمك‌ها و هداياي نقدي موضوع بند (2) كه پس از وصول در حسـابهاي خـزانه داري كل مـتمركز خواهد شد طـبق ضوابطي كه بتصويب هيئت وزيران مي‌رسد، منحصراً براي همان مصارفي كه مورد نظر اهداء كنندگان بوده است و در صورت عدم اعلام نظر از طرف آنان براي موارد فوري و اضطراري مربوط به خون‌رساني قابل استفاده مي‌باشد. 

سازمان مكلف است حساب وجوه دريافتي و پرداختي موضوع اين تبصره را جداگانه از طريق ذيحسابي نگهداري نمايد تا بموقع مورد حسابرسي ديوان محاسبات قرار گيرد.

كمكها و هداياي غير نقدي جزء اموال سازمان محسوب خواهد شد و براي انجام وظايف سازمان مورداستفاده قرار خواهد گرفت.

تبصره 2 –در آمدهاي موضوع بند (3) پس از وصول بحساب در آمد عمومي منظور خواهد شد.

 ماده 16 –نحوه انتقال و واگذاري اموال منقول و غير منقول و اعتبارات و تعهدات فعلي سازمان انتقال خون به سازمان جديد با نظارت شوراي‌عالي صورت خواهد گرفت.

ماده 17-ازتاريخ تصويب اين اساسنامه هيچ يك ازوزارتخانه‌ها، شركت‌ها، سازمان‌هاي دولتي و وابسته به دولت و نهادهاي انقلاب اسلامي و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و موسسات خيريه و ساير موسساتي كه تمام يا قسمتي از اعتبارات آنها در قانون بودجه كل كشور منظور و تامين مي‌شود، مجاز به ايجاد واحدهاي خونگيري و بانك‌هاي خون نمي‌باشند و مي‌بايست مراكز موجود خود را با كليه اموال منقول و غير منقول و اعتبارات مربوطه و كاركنان آنها به سازمان منتقل و واگذار نمايند تا ترتيب استفاده از آنها توسط سازمان داده شود با كاركنان اين قبيل مراكز نيز مانند كاركنان سازمان رفتار خواهد شد.

تبصره-اداره موقوفات با رعايت مقررات مربوط به وقف با سازمان انتقال خون خواهد بود.

ماده 18–از تاريخ تصويب اين قانون، كليه قوانين و مقررات مغاير با آن لغو مي‌شود.

اساسنامه فوق مشتمل بر هجده ماده و ده تبصره در جلسه روز چهارشنبه دوم خرداد ماه يك‌هزار و سيصد و شصت و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20/3/1363 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روزنامه رسمي شماره 11466 مورخ 20/4/1363

دفترحقوقی سازمان انتقال خون ایران