• آخرین بروز رسانی : 1400/07/20

اهداف و شرح وظایف

 
هدف:
 
تهیه و تامین خون و فرآورده هاي خون (سلولي و پلاسمایی) كافي؛ سالم، با کیفیت عالی براي حفظ و ارتقاي سلامت و بهبود كيفيت زندگي بيماران در كشور ايران اسلامی و حفظ برتری منطقه مديترانه شرقي 
 
شرح وظایف: 
 
 •  ترغيب و گرد آوري داوطلبان اهداء خون
 • اجراي برنامه‌هاي آموزشي جهت آگاهي مردم به امر اهداء خون
 • گسترش شبكه خون رساني در سراسر كشور
 • ايجاد واحدهاي سيار و پايگاه‌هاي محلي در مناطق مختلف شهرها براي خونگيري
 • انجام آزمايشات ايمني و گروه‌بندي براي آماده كردن خون و فرآورده‌هاي آن
 • توزيع خون و فرآورده‌هاي آن به مراكز بهداشتي، درماني، بيمارستان‌ها و ساير سازمان‌ها و موسسات
 •  توليد فرآورده‌هاي مختلف خوني ( پلاسمايي و سلولي و مشابه ) با تعريف و تعيين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • تهيه و تنظيم و اجراي برنامه‌هاي آموزشي مورد نياز گروه پزشكي و وابسته پزشكي در محدوده تكاليف سازمان بر طبق ضوابط و مقررات آموزشي كشور
 • پژوهش هاي علمي در زمينه تعيين و تكميل روش هاي مناسب براي تهيه فرآورده هاي خوني و پلاسمائي، پژوهش هاي اختصاصي در زمينه هاي ايمونو هماتولوژي، ايمونوشيمي و شيمي پروتئين‌ها و زمينه‌هاي وابسته و انجام تحقيقات باليني و پايه
 • گروه بندي نسوج براي پيوند اعضاء و انتقال گلبولهاي سفيد
 • تشخيص اختلالهاي انعقاد خون
 • تعيين شرايط استاندارد براي جمع‌آوري، نگهداري خون و فراكسون‌هاي پلاسما، وسايل مورد مصرف، صدور كارت و شرايط پزشكي مجاز براي اهداء خون
 • تشويق مادي و معنوي داوطلبان اهداء خون و پلاسما براي همكاري آنها و تهيه  بعضي فرآورده‌ها